top of page
BLADDER CANCER

Neinvazivní rakovina močového měchýře

Senior%2520couple%2520hugging_edited_edi

Informace pro pacienty s diagnózou neinvazivního karcinomu močového měchýře a léčbou přípravkem Synergo®

 

Rakovina močového měchýře

Rakovina močového měchýře je šestým nejčastějším zhoubným onemocněním u mužů a sedmnáctým nejčastějším u žen. Každý rok je na celém světě diagnostikováno více než 500 000 nových případů rakoviny močového měchýře. Přibližně 75 % těchto případů tvoří neinvazivní onemocnění vycházející z výstelky stěny močového měchýře (urotelu). Tento typ nádoru má navzdory léčbě tendenci recidivovat, většinou jako nesvalově invazivní nádor.

Nádor, který proniká hlouběji do svalové vrstvy močového měchýře, se nazývá "invazivní" rakovina močového měchýře.

Počet nových případů za rok

USA a Kanada: 89 997

Evropa: 51 027

Japonsko: 24,700

VB: 8,674

Zdroje dat: Světová zdravotnická organizace (WHO) 2020 a Cancer Research UK 2018

Příznaky onemocnění

Mezi příznaky rakoviny močového měchýře, které nemusí být nutně klinicky patrné, obecně patří:

  • Viditelná přítomnost krve v moči (hematurie), která je obvykle nebolestivá

  • Průkaz krve v moči při laboratorních testech

  • Močová urgence (neschopnost odložit močení) a frekvence (časté močení)  

  • Nepříjemné pocity při močení

Tyto příznaky se mohou objevit i u jiných nezhoubných onemocnění, jako jsou infekce močových cest, kameny v močovém měchýři, nezhoubné nádory a další. Význam těchto příznaků může interpretovat pouze lékař, proto výskyt kteréhokoli z těchto projevů vyžaduje lékařskou pomoc.

DIAGNOSIS & TREATMENT

Diagnostika a určení penetrace (stádia) a agresivity (stupně) onemocnění

Za účelem zjištění zdroje příznaků položí lékař konkrétní otázky týkající se zdravotního stavu pacienta a provede fyzikální vyšetření. Později může lékař použít přístroj, který umožňuje přímou vizualizaci uvnitř močového měchýře, při zákroku zvaném cystoskopie.  Během tohoto zákroku mohou být odebrány vzorky tkáně stěny močového měchýře (biopsie) k vyšetření pod mikroskopem.  V případě podezření na nádor během cystoskopie obvykle následuje chirurgické odstranění známé jako transuretrální resekce (TUR). Vzorek tkáně je obvykle nutný k určení nádoru (grade) a rozsahu, v jakém pronikl do stěny močového měchýře (stadium). Je možné, že lékař bude muset pacienta odeslat k dalšímu vyšetření.

Příprava na léčbu​​​

Pacienti často upřednostňují aktivní zapojení do procesu klinického rozhodování. O rakovině močového měchýře a různých možnostech léčby je k dispozici mnoho informací. Pacientům doporučujeme, aby se poradili se zdravotnickým personálem a vyžádali si všechny relevantní informace.  Pocity úzkosti a napětí jsou v této situaci normální a podpora rodiny je velmi důležitá.   Doporučuje se, abyste si před ohlášením u lékaře připravili písemný seznam všech otázek, které Vás trápí, a aby Vás při návštěvě doprovázel někdo z rodiny.

Léčba (neinvazivního) karcinomu močového měchýře

Léčba neinvazivního karcinomu močového měchýře zahrnuje dvě hlavní fáze:
a. Chirurgické odstranění nádoru pomocí TUR (viz výše v části o diagnostice). Provádí se přes močovou trubici v regionální nebo celkové anestezii bez nutnosti otevření dutiny břišní. V případě četných nádorů může být nutné, aby lékař provedl několik po sobě jdoucích TUR nebo rozsáhlou operaci. Příležitostně je nutné částečné nebo úplné (nazývané také radikální) odstranění močového měchýře (odstranění měchýře se nazývá cystektomie), zejména pokud nádor zasahuje svalovou vrstvu. V takovém případě se pak vytvoří alternativní cesta pro odtok moči. 
b. Po zjištění typu nádoru a vyhodnocení rizika recidivy a progrese se obvykle provádí preventivní léčba výplachem močového měchýře chemoterapeutikem nebo biologickým přípravkem (instilace do močového měchýře, tzv. intravezikální léčba).  Výplachy chemoterapeutiky jsou zaměřeny na nádorové buňky, které nebyly odstraněny během operace nebo které mají vysoký maligní potenciál. Výplachy biologickými látkami, jako je BCG (oslabené živé bakterie hovězí tuberkulózy) a další, mají za cíl vyvolat imunitní odpověď ve tkáni močového měchýře a vést ke zničení nádorových buněk.

Lékař doporučí typ léčby na základě vlastností nádoru a stavu pacienta.  Rozhodnutí o nejvhodnější léčbě, jejích důsledcích a šanci na úspěch Vám vysvětlí lékař a lékařský tým.

Léčba Synergo: Mikrovlnami (RF) indukovaná lokální hypertermie a chemoterapie

SYNERGO THERAPY

Navzdory různým dostupným léčebným postupům je u pacientů s karcinomem močového měchýře se středním a vysokým rizikem recidivy nádoru míra recidivy a progrese onemocnění vysoká.
Přístroj Synergo kombinuje lokální radiofrekvenční energii, tepelnou elevaci (ohřev) tkáně stěny močového měchýře se současným proplachováním močového měchýře chlazeným chemoterapeutikem (termochemoterapie).
RF a chemoterapie jsou podávány lokálně prostřednictvím speciálního unikátního transuretrálního RF ablačního aplikátoru vybaveného miniaturní anténou a pěti teploměry, které jsou umístěny uvnitř silikonového foleyho katétru. Aplikátor se zavádí do močového měchýře přes močovou trubici. Veškeré údaje o léčbě zpracovává a monitoruje počítač Synergo, takže teplota tkáně močového měchýře zůstává po celou dobu léčby konstantní a stabilní (±42 stupňů Celsia)

 

   Transuretrální RF aplikátor Synergo plní tři hlavní funkce:
• Radiofrekvenční záření (lokální, neionizující) stěn močového měchýře, které je rovněž rovnoměrně ohřívá pomocí malé antény vyzařující rádiové vlny.
• Monitorování teploty pomocí citlivých termočlánků na několika místech stěny močového měchýře a močové trubice.
• Cirkulace chlazeného chemoterapeutika do močového měchýře a z něj.

 

Používání systému Synergo bylo schváleno evropskými normalizačními orgány (CE) v roce 2001. Od té doby je tato léčba dostupná v mnoha předních lékařských centrech. Doposud byly na celém světě léčeny přípravkem Synergo tisíce pacientů a v průběhu let bylo provedeno mnoho studií (včetně randomizovaných studií). Technologie Synergo byla prokázána jako bezpečná a účinná v mnoha rutinních léčebných studiích a klinických studiích, které byly publikovány od roku 1995.

 

Existují dvě indikace pro léčbu přípravkem Synergo (u nádorů se středním i vysokým rizikem recidivy):
a. Léčba pro prevenci recidivy nádoru (profylaktická léčba).
Pro pacienty, kteří podstoupili úplné odstranění nádoru chirurgickým zákrokem (TURBT) nebo laserovou fulgurací (TUF).

b. Léčba za účelem zničení nádoru (ablační léčba).        
U pacientů s rozsáhlým nádorem nebo rozsáhlými zhoubnými oblastmi v močovém měchýři, u nádorů obtížně odstranitelných jedním chirurgickým zákrokem, u pacientů trpících velmi častými recidivami nádorů a u pacientů s vysokým operačním rizikem.

Při obou léčebných přístupech je pacient léčen sérií týdenních jednohodinových ošetření bez nutnosti anestezie.  Po týdenních sezeních se každých 6-8 týdnů provádí další ošetření. Ošetření se provádí ambulantně a pacient se ihned poté vrací ke svým každodenním činnostem. Nežádoucí účinky ošetření jsou obvykle mírné a přechodné (lokální bolest, pocit pálení při močení, naléhavost a frekvence močení) a často vymizí do 48-72 hodin po ošetření, aniž by představovaly pro pacienta jakékoli nebezpečí.


Následná péče o pacienta
Po léčbě rakoviny močového měchýře bude pacient pokračovat v pravidelných kontrolních cystoskopiích a vyšetřeních podle potřeby. Je nezbytné, aby pacienti dodržovali doporučený plán kontrol, aby se zajistilo, že případná recidiva onemocnění bude odhalena co nejdříve.

Vyloučení odpovědnosti

Výše uvedené informace nemají obsahovat úplný a kompletní popis vašeho stavu a měly by být považovány pouze za doplněk informací poskytnutých vaším lékařem. Výše uvedené informace nenahrazují odborné lékařské poradenství a mají podpořit, nikoli nahradit diskusi mezi Vámi a vaším lékařem. Přestože klinické studie podporují bezpečnost a účinnost systému Synergo při použití v léčbě neinvazivního karcinomu močového měchýře, výsledky se mohou lišit. Neexistují žádné záruky výsledku. Než se rozhodnete o možnostech léčby, poraďte se o nich se svým lékařem. Pochopení rizik jednotlivých léčebných postupů Vám pomůže učinit nejlepší rozhodnutí pro vaši individuální situaci. Léčba Synergo nemusí být vhodná pro každého jedince; nemusí být použitelná pro váš stav. Vždy se ptejte svého lékaře na všechny možnosti léčby, jakož i na jejich rizika a přínosy. Pouze Váš lékař může určit, zda je léčba přípravkem Synergo pro Vaši situaci vhodná. Uvedené informace nenahrazují dobrou radu ošetřujícího lékaře. Jejím účelem je poskytnout pacientům dostupné informace a zefektivnit tak dialog mezi lékařem a pacientem

DISCLAIMER
Aplikátor Synergo

Aplikátor se zavádí do močového měchýře přes močovou trubici.

Transuretrální RF aplikátor Synergo

Transuretrální RF aplikátor Synergo plní tři hlavní funkce

bottom of page