top of page
TEDAVI ENDIKASYONLARI

35000'DEN FAZLA TEDAVİ

50'DEN FAZLA KLİNİK YAYIN

DÜNYA ÇAPINDA 12 ÜLKE

SYNERGO® TEDAVİ PROTOKOLLARI VE ENDİKASYONLAR

Synergo® Sistemi Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserlerinde iki tedavi yaklaşımına olanak sağlar.

Adjuvan (Proflaktik) Tedavi – Avrupa Üroloji Derneği rehberine[*] göre orta ve yüksek risk grubu hastalarda mesane tümörlerinin tam Transüretral Rrezeksiyonu (TURBT) sonrası tümör rekürensini önlemeyi amaçlar.

[*] BAKINIZ REHBER (bölüm 6 tablo 6.3) >>

Neo-adjuvan (Ablativ) Tedavi – Synergo® ile tümör yükünün redüksiyonunu takiben tek bir TURBT/TUF ile ya da yalnızca Synergo® tedavisi ile tümör(ler)in eradikasyonu.

The Synergo® sistemi 2001 yılından itibaren önde gelen tıbbi merkezlerde rutin olarak başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Yıllar içinde binlerce hasta tedavi edilmiş ve herhangi bir yan etki ya da komplikasyon açısından özenle takip edilmiştir. Görülen pek çok yan etki ve komplikasyon gayet iyi bilinmekte, belgelenmiş ve önde gelen bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. Tedavi süresince gözlemlenmiş olan yan etkiler geçici, normal olarak mesane işlevlerini uzun süre etkilemeyen ve yüzeysel, minimal tıbbi müdahale ile çözülen ve anlamlı bir kalıcı etkisi olmayan olaylardır. Gözlemlenmiş komplikasyonlar, standart prosedürlerle başarılı bir şekilde tedavi edilmişlerdir. Adjuvan (Proflaktik) ve Neo-Adjuvan (Ablatif) Synergo® tedavilerinde benzer yan etkiler görülmüştür.

KLİNİK VERİLER

SYNERGO KLİNİK VERİLER

KİOMK’ne yakalanan insanların tedavilerinde tek başına kemoterapi ve immünoterapi yerine Synergo® teknolojisinin de birlikte kullanıldığı tedavi uygulamalarının faydaları hakkında 1992 yılından bu yana sürekli olarak klinik çalışmalar yapılmaktadır.

 • mesane duvarının ilaçla düzenli ve uzun süre temas etmesini sağlar, böylece tedavinin etkinliğini arttırır.

 • homojen dağılımlı mikrodalga radyasyonu üreterek mesane duvarı dokusunda kontrollü sıcaklıkta ısı artışı sağlar. Üretilen radyasyon, tümörler üzerinde doğrudan ve selektif bir etki göstererek ilaç ile birlikte antitümoral bir etki oluşturur.

 • ilaç çözeltisinin hacim, konsantrasyon ve sıcaklık açısından tedavi seansı boyunca en uygun koşullarda tutulmasını sağlar.

 • İlaç penetrasyonunu 5-10 kat daha fazla arttırır [Paroni ve ark. 2001], reaksiyon hızını 140 kat hızlandırır [Campodonico ve ark. 2017].

Synergo yayınlarından klinik sonuçlar:

 • Synergo® ile BCG çokuluslu karşılaştırma: 2 yıl takipli hastalıksız sağkalım oranı Synergo %78,1%, BCG %64,8 [Arends et al. 2016].

 • 2001 yılında, çok merkezli randomize kontrollü çalışma Synergo® etkililiğini ve Mitomycin instilasyonlarına üstünlüğünü gösterdi: 2 yıl takipte hastalıksız sağkalım Synergo %83, Mitomycin %43 [Colombo et al., J Clin Oncol. 2003].

 • 2001 yılında uzun dönem takipli (> 10 yıl takip) randomize kontrollü çalışma: Synergo %53 hastalıksız sağkalım, MMC kolu %15 [Colombo et al., BJU Int. 2011].

 • BCG tedavisinde başarısız olunan sistektomi adayı hastalarda: 2 yıl takipte hastalıksız sağkalım %69,6 [Luedecke et al., April 2013], 2 yıllık takipte hastalıksız sağkalım %72 [Nativ et al., J Urol. 2009], 1 yıl ve 2 yıl takipte hastalıksız sağkalım sırasıyla %85 ve %48 [Volpe et al., Urol Int. 2012].

 • T1G3 hastalar: 2 yıllık takipte hastalıksız sağkalım %57,1 [Halachmi et al. Urol Oncol. 2011].

 • Synergo® neo-adjuvan tedaviyle tespit edilen (ablativ tedavi) tam cevap oranı: 72%, 80.6% [Luedecke et al. EAU, 2015], 79% [Moskovitz et al. Ann Oncol. 2005], 92% [Witjes et al. World J Urol. 2009], 75% [Gofrit et al. Urology. 2004].

 • Synergo ile mesane koruma oranı: %81,4 [Sooriakumaran et al. Urol Int. 2016], %87,6 [Lammers et al. 2011]

Kasa invaziv olmayan mesane kanseri (KİOMK) Uzun dönemli (>10 yıl) Synergo® takibi
"BCG başarısızlıklarında" Synergo®
Ablatif tedavide Synergo®
Synero for 'BCG failures'

RF ENERJİSİ ARKASINDAKİ BİLİM

Synergo, lokal radyofrekans (RF) enerjisini (mikrodalga elektromanyetik radyasyonun alt limiti) soğutulmuş kemoterapötik ilacın eş zamanlı olarak instilasyonuyla kombine eder.

RF enerjisinin hedefi, daha yüksek ilaç penetrasyonunu sağlamak ve ilaç-DNA reaksiyonlarını hızlandırmaktır.

Doku RF radyasyonu hastaya göre ayarlanmalı ve doku sıcaklığı sürekli ölçülüp yakından takip edilerek kan akışının aktif soğutmasına karşı dinamik olarak korunmalıdır.

Mesane duvarı güçlü bir termal yalıtkan işlevi gördüğünden, ısıtılmış sıvıdan ısı penetrasyonu yeterli değildir (kondüksiyon/konveksiyon ısıtma). Öte yandan, mikrodalga ısıtma sırasında enerji dokuda doğrudan abzorbe olarak yeterli homojen ısıtmaya, doku sıcaklığı üzerinde gerçek zamanlı ölçüm ve takip yapmaya (Synergo işleminde 5 farklı konumda doğrulandığı gibi) ve her hasta için zaman zaman (örneğin, dokudaki kan akışı ısınmaya bağlı olarak yükseldiğinde) iletilen enerjinin (W) dinamik olarak ayarlanmasına olanak sağlar.  

Yayınlanan makaleler, RF radyasyonunun Synergo tedavilerinde kilit bir rol oynadığını göstermektedir. RF, hipertermik özelliği ile sınırlı değildir; RF radyasyonu ile ilişkili (herhangi bir anda daha yüksek bir DNA-ilaç bağlanma olasılığı sağlayan) Foucault akımları sayesinde ilaç molekülleri aktif olarak nüfuz eder. RF’e maruz kalmış kanser hücreleri ayrıca fenotiplerini, özelliklerini ve kendilerini onarma yeteneklerini de değiştirir. Membranları, ilaç hücrelerinin seçici olarak kanser hücrelerine daha fazla alımını sağlayan ve böylece ilaç-DNA bağlanma olasılığını artıran bir şekilde mikro-gözeneklerce geçirgenleşir. Dahası, kanser hücresi sitoplazmasının retraksiyonuyla hücreler arası adezyon bağların RF'ye bağlı gevşemesi, sitotoksik ilacın malign doku boyunca homojen olarak ve daha derin, gizli konumlara dağılmasına olanak sağlar.

Synergo local RF
EAU 2018

EAU 2018 GUIDELINES

Synergo RITE tedavisinin etkinliğinin BCG ile kıyaslanabilir seviyede olduğunun kanıtlandığı ve RITE’nin özellikle yüksek risk, rekürren ve BCG’nin kontrendike olduğu KİOMK hastaları için umut verici bir tedavi alternatifi olduğu belirtilmiştir.

"7.2.1.3.2 Device-assisted intravesical chemotherapy

Microwave-induced hyperthermia

Promising data have been presented on enhancing the efficacy of MMC using microwave-induced hyperthermia in patients with high-risk tumours [199]. In one RCT comparing one year of BCG with one year MMC and microwave induced hyperthermia in patients with intermediate- and high-risk bladder cancer, a reduced RFS at 24 months in the MMC group was demonstrated [200] (LE: 1b)."

 

VIEW >>

EAU logo
ETKINLIKLER VE TOPLANTILAR

ETKINLIKLER VE TOPLANTILAR

bottom of page